Загальновиробничі витрати - Міністерство освіти І науки України Київський національний економічний університет Фінансовий облік – 1


^ Загальновиробничі витрати – виробничі накладні витрати на організацію виробництва та управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного й допоміжного виробництва, а також витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування.

^ Залишки на початок періоду – залишки на рахунках, які існують на початок періоду.

Запаси – активи, які: утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

^ Заявник акредитива – платник, який подав обслуговуючому банку заяву про відкриття акредитива.

Збиток – перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійсненні ці витрати.

Звичайна діяльність – будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.

^ Звіт про рух грошових коштів – звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді.

Звіт про фінансові результати – звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства.

Злиття – об’єднання підприємств (шляхом створення нової юридичної особи, або приєднання підприємств до головного підприємства), в результаті якого власники (акціонери) підприємств, що об’єднуються, здійснюватимуть контроль над усіма чистими активами об’єднаних підприємств з метою досягнення подальшого спільного розподілу ризиків та вигід від об’єднання. При цьому жодна зі сторін не може бути визначена як покупець.

^ Зменшення корисності – витрата економічної вигоди в сумі перевищення залишкової вартості активу над сумою очікуваного відшкодування.

Змінні загальновиробничівитрати – витрати на обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо(або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності.

^ Знос основних засобів – сума амортизації об’єкта основних засобів з початку його корисного використання.

Зобов’язання – заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

Ідентифіковані активи та зобов’язання – придбані активи та зобов’язання, які на дату придбання відповідають критеріям визнання статей балансу, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс".

Інвестиційна діяльність – придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Індекс інфляції – індекс інфляції, оприлюднений центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

Інкасування (інкасо) – здійснення банком за дорученням клієнта операції з розрахунковими та супровідними документами з метою одержання платежу або передавання розрахункових та / чи супровідних документів проти платежу, або передавання розрахункових та / чи супровідних документів на інших умовах.

Іноземна валюта – валюта інша, ніж валюта звітності.

Іноземні представництва – іноземні дипломатичні, консультативні, торговельні, інші офіційні представництва та установи міжнародних організацій, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, представництва іноземних банків, іноземних компаній, фірм, які представляють інтереси юридичних осіб - нерезидентів в Україні, а також військові частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України.

Інструмент власного капіталу – контракт, який підтверджує право на частину в активах підприємства, що залишається після вирахування сум за всіма його зобов’язаннями.

Інструмент хеджування – похідний фінансовий інструмент, фінансовий актив або фінансове зобов’язання, справедлива вартість яких і грошові потоки від яких, як очікується, компенсуватимуть зміни справедливої вартості або потоку грошових коштів об’єкта хеджування.

Інша поточна дебіторська заборгованість – заборгованість дебіторів, яка не може бути включена до інших статей дебіторської заборгованості, та яка відображається у складі оборотних активів.

Інший операційний дохід – інші доходи від операційної діяльності підприємства у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Інші витрати – витрати, що виникають в процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг.

Інші доходи – доходи, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства.

Інші кошти –грошові документи ( у національній та іноземній валюті), які знаходяться в касі підприємства (поштові марки, сплачені проїзні документи, сплачені путівки до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку тощо), та кошти в дорозі, тобто грошові суми, внесені в каси банків, ощадні каси або поштові відділення для подальшого їх зарахування на розрахункові або інші рахунки підприємства.

Інші необоротні активи – необоротні активи, які не знайшли відображення на інших рахунках обліку необоротних активів.

Інші операційні витрати – витрати звітного періоду, що не входять до складу виробничої собівартості продукції, робіт, послуг (вартість робіт, послуг сторонніх підприємств; сума податків, зборів (обов’язкових платежів), крім податків на прибуток; втрати від курсових різниць, знецінення запасів, псування цінностей, списання та уцінки активів; сума фінансових санкцій тощо).

Інші прямі витрати – всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових прав, амортизація тощо.

Інші фінансові доходи – доходи, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивіденди, відсотки та інші доходи від фінансової діяльності, які не обліковуються на рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі".

Каса – приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів.

^ Касова книга – документ установленої форми, що застосовується для здійснення первинного обліку готівки в касі.

Касовий ордер – первинний документ (прибутковий або видатковий касовий ордер), що застосовується для оформлення надходження (видачі) готівки з каси.

^ Касові документи – документи (касові ордери та платіжні чи розрахунково-платіжні відомості, розрахункові документи, відомості), за допомогою яких відповідно до законодавства України оформлюються касові операції, звіти про використання коштів, а також відповідні журнали встановленої форми для реєстрації цих документів та книги обліку.

^ Касові операції – операції підприємств (підприємців) між собою та з фізичними особами, пов’язані з прийманням і видачею готівки під час проведення розрахунків через касу з відображенням цих операцій у відповідних книгах обліку.

^ Капітальні інвестиції – витрати на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів.

Картковий рахунок – банківський поточний рахунок, на якому обліковуються операції за платіжними картками.

^ Книга обліку – касова книга, книга обліку доходів і витрат, книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей або книга обліку розрахункових операцій.

Книга обліку доходів і витрат – документ установленої форми, що застосовується відповідно до законодавства України для відображення руху готівки.

^ Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей – книга, що застосовується для обліку готівки та сплачених документів.

Книга обліку розрахункових операцій (КОРО)– прошнурована і належними чином зареєстрована в органах державної податкової служби України книга, що містить щоденні звіти, які складаються на підставі відповідних розрахункових документів щодо руху готівкових коштів, товарів (послуг).

^ Клієнт – особа, яка має рахунок у банку або користується його послугами.

Код банку – реквізит банку, визначений і включений до довідника банківських установ України згідно з нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють питання міжбанківських розрахунків в Україні.

^ Коефіцієнт ефективності хеджування – частка від ділення відповідно зміни справедливої вартості або грошових потоків об’єкта хеджування на зміну справедливої вартості або грошового потоку від інструмента хеджування.

^ Коефіцієнт коригування – відношення індексу інфляції на дату балансу (кінець звітного року) і індексу інфляції на дату визнання (переоцінки) відповідної статті звітності.

^ Консолідована фінансова звітність – звітність, яка відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.

^ Контракт за ціною "витрати плюс" – договір про будівництво, який передбачає ціну як суму фактичних витрат підрядника на виконання будівельного контракту та погодженого прибутку (у вигляді процента від витрат або фіксованої величини).

^ Контракт з фіксованою ціною – договір про будівництво, який передбачає фіксовану (тверду) ціну всього обсягу робіт за будівельним контрактом або фіксовану ставку за одиницю продукції будівництва (м2, кількість місць тощо).

Контроль – вирішальний вплив на фінансову, господарську і комерційну політику підприємства з метою одержання вигод від його діяльності.

^ Користувачі звітності – фізичні та юридичні особи, що потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень.

Контрольні учасники – учасники спільної діяльності зі створенням юридичної особи (спільного підприємства), які здійснюють контроль за її діяльністю.

^ Корпоративна картка – платіжна картка, емітована на ім’я довіреної особи клієнта – юридичної особи або підприємця.

Кошти грошові (кошти) – грошова одиниця України, яка виконує функцію засобу платежу та обліковується на рахунках у банках.

^ Кредитний ризик – імовірність втрат однією із сторін-укладачів контракту про придбання фінансового інструмента внаслідок невиконання зобов’язання іншою стороною.

^ Кумулятивний приріст інфляції – добуток індексів інфляції за період, що складається з трьох останніх років, включаючи звітний.

Курсова різниця – різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах.

^ Ліквідаційна вартість – сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем (ліквідацією).

^ Ліміт залишку готівки в касі (ліміт каси) – граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в неробочий час.

Малоцінні та швидкозношувані предмети – предмети, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року, зокрема: інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо.

^ Материнське (холдингове) підприємство – підприємство, яке здійснює контроль дочірніх підприємств.

Метод ефективної ставки відсотка –метод нарахування амортизації дисконту або премії за яким сума амортизації визначається як різниця між доходом за фіксованою ставкою відсотка і добутком ефективної ставки та амортизованої вартості на початок періоду, за який нараховується відсоток.

^ Метод участі в капіталі – метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування.

^ Мінімальні орендні платежі – платежі, що підлягають сплаті орендарем протягом строку оренди (за вирахуванням вартості послуг та податків, що підлягають сплаті орендодавцю, і непередбаченої орендної плати), збільшені: 1) для орендаря - на суму його гарантованої ліквідаційної вартості; 2) для орендодавця - на суму його гарантованої ліквідаційної вартості. У разі неможливості та наміру орендаря придбати об’єкт оренди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання, мінімальні орендні платежі складаються з мінімальної орендної плати за весь строк оренди та суми, яку слід сплатити згідно з угодою на придбання об’єкта оренди.

^ Монетарні статті – статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов’язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей.

^ Надзвичайні витрати – втрати і витрати, пов’язані з подіями або операціями,, які відповідають визначенню надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо).

^ Надзвичайні доходи – доходи, які виникли внаслідок надзвичайних подій.

Надзвичайна подія – подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді.

^ Накопичена амортизація нематеріальних активів – сума амортизації об’єкта нематеріальних активів з початку його корисного використання.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку – нормативно-правовий акт, затверджений МФУ, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам.

^ Невідмовна орендна угода – орендна угода, за якою орендарем на початок строку оренди сплачено таку суму орендної плати, яка дає змогу орендодавцю бути впевненим у продовженні строку оренди, або яка може бути розірвана тільки: 1) з дозволу орендодавця; 2) якщо відбулася певна непередбачена подія; 3) у разі укладання орендарем нової угоди про оренду цього самого активу або замість нього іншого аналогічного за призначенням активу з тим самим орендодавцем.

^ Негарантована ліквідаційна вартість – частина ліквідаційної вартості об’єкта оренди, отримання якої орендодавцем не забезпечується або гарантується лише пов’язаною з ним стороною.

^ Негативний гудвіл – перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов’язань над вартістю придбання на дату придбання.

^ Не грошові операції – операції, які не потребують використання грошових коштів та їх еквівалентів.

Незавершене виробництво – незакінчені обробкою і складанням деталі, вузли, вироби та незакінчені технологічні процеси.

^ Незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи – капітальні інвестиції у придбання, створення і модернізація нематеріальних активів, використання яких за призначенням на дату балансу не відбулося.

^ Незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи – капітальні інвестиції в будівництво, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання об’єктів необоротних матеріальних активів, уведення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося, а також авансові платежі для фінансування будівництва.

^ Неналежний отримувач –особа, яка не має законних підстав на одержання від платника коштів, що внаслідок помилкового списання та / або зарахування надійшли на її рахунок.

^ Неналежний платник – платник, з рахунку якого здійснено помилкове списання коштів.

Неналежний стягував – особа, що не має визначених Законом України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" підстав для ініціювання переказу грошей з рахунку платника.

^ Нематеріальний актив – немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання на протязі періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.

^ Немонетарні активи – всі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей.

Немонетарні статті – статті інші, ніж монетарні статті балансу.

^ Необоротні активи – всі активи, що не є оборотними, зокрема: нематеріальні активи, основні засоби, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість тощо.

^ Непередбачена орендна плата – частина орендної плати, яка не зафіксована конкретною сумою та розраховується із застосуванням показників інших, ніж строк оренди (обсяг продажу, рівень використання, індекс інфляції та цін, ринкові ставки відсотка тощо).

^ Непрямі витрати – витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об’єкта витрат економічно доцільним шляхом.

Нерезиденти-інвестори – суб’єкти, які проводять інвестиційну діяльність на території України,, а саме: юридичні особи, створені відповідно до законодавства інших країн; фізичні особи - іноземці, які не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені в дієздатності; іноземні державні органи, міжнародні урядові та неурядові організації; інші іноземні суб’єкти інвестиційної діяльності, що визнаються такими відповідно до законодавства України.

^ Нереалізовані прибутки та збитки від внутрішньогрупових операцій – прибутки та збитки,, які виникають внаслідок внутрішньогрупових операцій (продажу товарів, продукції, виконання робіт, послуг тощо) і включаються до балансової вартості активів підприємства.

^ Нормальна потужність – очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.

^ Об’єднання підприємств – з’єднання окремих підприємств у результаті приєднання одного підприємства до іншого або внаслідок одержання контролю одним підприємством над чистими активами та діяльністю іншого підприємства.

^ Об’єкт будівництва – сукупність будівель і споруд або окремі будівлі і споруди, будівництво яких здійснюється за єдиним проектом.

Об’єкт витрат – продукція, роботи послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов’язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат.

^ Об’єкт основних засобів – закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством. Якщо один об’єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об’єкт основних засобів.

^ Об’єкт хеджування – актив, зобов’язання або майбутня операція, що створюють для підприємства ризик змін справедливої вартості цих активів і зобов’язань або зміни грошових потоків, пов’язаних з майбутньою операцією.

Облігація – цінний папір, що засвідчує право її власника на відшкодування йому в установлений строк номінальної вартості облігації та фіксованого відсотка.

^ Облікова оцінка – попередня оцінка, яка використовується підприємствами з метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодами.

Облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.

^ Облікові регістри (книги, відомості, журнали тощо) – паперові або машинні носії встановленого формату, які призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого накопичення, групування та узагальнення інформації про господарські операції, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах.

^ Оборотні активи – грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати Балансу.

^ Обслуговуючий банк (банк, що обслуговує) – банк, у якому відкрито рахунок учаснику безготівкових розрахунків та / або який здійснює для нього на договірних умовах будь-яку з операцій чи послуг, передбачених Законом України "Про банки і банківську діяльність".

^ Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Операційна оренда – оренда інша, ніж фінансова.

Операційний цикл – проміжок часу, між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів (еквівалентів грошових коштів) від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.

^ Операційний час –частина операційного дня банку, протягом якого приймаються документи на переказ і документи на відкликання, що мають бути оброблені, передані ти виконані цим банком протягом цього самого робочого дня. Тривалість операційного часу встановлюється банком самостійно та закріплюється в його внутрішніх нормативних актах.

^ Операції пов’язаних сторін – передача активів або зобов’язань однією пов’язаною стороною іншим пов’язаним сторонам.

Операція в іноземній валюті – господарська операція, вартість якої визначена в іноземній валюті або яка потребує розрахунків в іноземній валюті.

^ Оприбуткування готівки – проведення підприємствами і підприємцями обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі обліку доходів і витрат, книзі обліку розрахункових операцій.

^ Ордер меморіальний (меморіальний ордер) – розрахунковий документ, який складається за ініціативою банку для оформлення операцій зі списання коштів з рахунку платника, внутрішньобанківських операцій відповідно до нормативно-правових актів НБУ.

Оренда – угода, за якою орендар набуває права користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку.

^ Орендна ставка відсотка –ставка відсотка, за якою теперішня вартість суми мінімальних орендних платежів та негарантованої ліквідаційної вартості дорівнює справедливій вартості об’єкта фінансової оренди на початок строку оренди.

^ Орендовані необоротні активи – активи у вигляді основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів, що отримані підприємством на підставі договорів операційної оренди (лізингу) та обліковуються на балансі орендодавця.

^ Основна діяльність – операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

^ Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

^ Отримувач / одержувач – особа, на рахунок якої зараховується сума переказу або яка отримує суму переказу в готівковій формі.

Офіційні представництва – іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями.

^ Первинний документ – документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Первісна вартість – історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів.

^ Переказ готівки – унесення певної суми готівки підприємством (підприємцем) або фізичною особою з метою її зарахування на рахунки відповідного підприємства (підприємця) чи фізичної особи або видачі одержувачу в готівковій формі.

^ Переоцінена вартість – вартість необоротних активів після їх переоцінки.

Підприємець – фізична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність.

Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Підприємства – юридичні особи (крім банків) незалежно від організаційно-правової форми і форми власності (їх відокремлені підрозділи), що є учасниками відносин у сфері господарювання, зокрема суб’єкти господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність, а також інші суб’єкти господарювання, органи державної влади і органи місцевого самоврядування.

Підрядник – юридична особа, яка укладає будівельний контракт, виконує передбачені будівельним контрактом роботи і передає їх замовнику.

^ План рахунків – перелік рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності (кореспонденція рахунків) у бухгалтерському обліку.

^ Платіжна вимога – розрахунковий документ, що містить вимогу стягувача або в разі договірного списання отримувача до банку, що обслуговує платника, здійснити без погодження з платником переказ визначеної суми коштів з рахунку платника на рахунок отримувача.

^ Платіжна вимога-доручення – розрахунковий документ, який складається з двох частин:

  1. верхньої - вимоги отримувача безпосередньо до платника про сплату визначеної суми коштів;

  2. нижньої - доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку визначеної ним суми коштів та перерахування її на рахунок отримувача.

^ Платіжне доручення – розрахунковий документ, що містить письмове доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок отримувача.

^ Платіжні інструменти – засіб певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку платника.

Платник – особа, з рахунку якої ініціюється переказ грошей або яка ініціює переказ шляхом подання до банку або іншої установи – члена платіжної системи документа на переказ готівки разом з відповідною сумою грошей.

^ Пов’язані особи – особи, стосунки між якими обумовлюють можливість однієї сторони контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і оперативних рішень іншою стороною.

^ Позабалансові рахунки – рахунки, призначені для узагальнення інформації про наявність і рух:

Позареалізаційні надходження – надходження від операцій, що безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) ті іншого майна (включаючи основні засоби, нематеріальні активи, продукцію допоміжного та обслуговуючого виробництва), у тому числі погашення дебіторської заборгованості, заборгованості за позиками, безоплатно одержані кошти, відшкодування матеріальних збитків, внески до статутного капіталу, платежі за надане в лізинг (оренду) майно, роялті, дохід (проценти) від володіння корпоративними правами, повернення невикористаних підзвітних сум, інші надходження.

^ Податкова накладна – документ, який підтверджує виникнення податкового зобов’язання у платника податку у зв’язку з продажем товарів (робіт, послуг) і водночас – право на податковий кредит у покупця - платника податку.

^ Подібні об’єкти - об’єкти, які мають однакове функціональне призначення та однакову справедливу вартість.

Подія після дати балансу - подія, яка відбувається між датою балансу і датою затвердження керівництвом фінансової звітності, підготовленої до оприлюднення, яка вплинула або може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

^ Помилкове списання / зарахування коштів – списання / зарахування коштів, унаслідок якого з вини банку або клієнта відбувається їх списання рахунку неналежного платника та / або зарахування на рахунок неналежного отримувача.

^ Постійні загальновиробничі витрати – витрати на обслуговування і управління виробництвом, що залишаються незмінними (або майже незмінними) при змінні обсягу діяльності.

^ Постійні представництва – представництва юридичних осіб - нерезидентів (іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, що представляють інтереси юридичних осіб - нерезидентів в Україні), через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність нерезидента на території України.

^ Поточна дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

^ Поточні фінансові інвестиції – фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).

^ Похідний фінансовий інструмент – фінансовий інструмент: розрахунки за яким провадитимуться у майбутньому; вартість якого змінюється внаслідок змін відсоткової ставки, курсу цінних паперів, валютного курсу, індексу цін, кредитного рейтингу (індексу) або інших змінних, що є базисними; який не потребує початкових інвестицій.

^ Початок строку оренди – дата, яка настає раніше: дата підписання орендної угоди або дата прийняття сторонами зобов’язань щодо основних положень угоди про оренду.

Прибуток – сума на яку доходи перевищують пов’язані з ними витратами.

^ Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті – різниця між залишком коштів на кінець року до коригування і скоригованим за П(С) БО 22 залишком коштів на кінець року в звіті про рух грошових коштів.

Придбання – об’єднання підприємств, в результаті якого покупець набуває контроль над чистими активами та діяльністю інших підприємств в обмін на передачу активів, прийняття на себе зобов’язань або випуск акцій.

^ Примітки до фінансових звітів – сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).

^ Принцип бухгалтерського обліку – правило, яким слід користуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності.

^ Провідний управлінський персонал – персонал, відповідальний за керівництво, планування та контролювання діяльності підприємства.

Проміжні рахунки – рахунки за виконані роботи за будівельним контрактом, передані замовнику для оплати.

Проценти – плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані підприємству.

^ Прямі витрати – витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об’єкту витрат економічно доцільним шляхом.

Прямі витрати на оплату праці – заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат.

^ Прямі матеріальні витрати – вартість сировини та основних матеріалів,, що утворюють основу вироблюваної продукції, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат.

^ Ризик грошового потоку – імовірність зміни величини майбутнього грошового потоку, пов’язаного з монетарним фінансовим інструментом.

Ризик ліквідності — імовірність втрат внаслідок неспроможності виконати свої зобов'язання у зв'язку з неможливістю реалізувати фінансові активи за справедливою вартістю.

^ Ринкова вартість фінансової інвестиції — сума, яку можна отримати від продажу фінансової інвестиції на активному ринку.

Ринковий ризик — імовірність того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін незалежно від того, чи спричинені ці зміни факторами, які притаманні конкретному типу цінних паперів чи їх емітенту, або факторами, які впливають на вартість всіх цінних паперів в обігу на ринку.

Розкриття - надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності.

^ Реєстратор розрахункових операцій (РРО) — пристрій або програмно-технічний комплекс, у якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій під час продажу товарів (надання послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг).

^ Розрахункова книжка (РК) — належним чином зброшурована та прошнурована книжка, зареєстрована в органах державної податкової служби України, що містить номерні розрахункові квитанції, які видаються покупцям у визначених Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" випадках, коли не застосовуються реєстратори розрахункових операцій.

^ Розрахунковий документ — документ встановлених форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", і зареєстрований у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну.

^ Розрахунковий документ (безготівкові розрахунки) – документ на паперовому носії, що містить доручення та / або вимогу про перерахування коштів з рахунку платника на рахунок отримувача.

^ Розрахунковий чек – розрахунковий документ, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) банку-емітенту, у якому відкрито його рахунок, про сплату чекодержателю зазначеної в чеку суми коштів.

^ Розрахунково-касове обслуговування – надання банком клієнту на підставі укладеного між ними договору послуг, які пов’язані з переказом коштів з / на рахунок цього клієнта, видачею йому грошей у готівковій формі, а також здійснення інших операцій, передбачених договором, форму і зміст якого банк розробляє самостійно.

Розробка — застосування підприємством результатів досліджень та інших знань для планування і проектування нових або значно вдосконалених матеріалів, приладів, продуктів, процесів, систем або послуг до початку їхнього серійного виробництва чи використання

Роялті - платежі за використання нематеріальних активів підприємства (патентів, торговельних марок, авторського права, програмних продуктів тощо)

^ Рух грошових коштів — надходження і вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів

Синтетичні рахунки — рахунки, за допомогою яких узагальнено відображають стан і рух економічно однорідних видів господарських засобів за їхнім складом і розміщенням, а також за джерелами їхнього формування та цільовим призначенням у грошовому вираженні.

^ Система бухгалтерських рахунків — спосіб економічного групування, поточного відображення та оперативного контролю за господарськими засобами підприємства, їхніми джерелами та господарськими операціями.

^ Складний фінансовий інструмент — фінансовий інструмент, що містить компонент фінансового зобов'язання і компонент інструмента власного капіталу.

Службове відрядження — поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства на певний строк до іншої місцевості для виконання службового доручення не за місцем основної роботи.

^ Списання договірне (договірне списання) – списання грошей, що банк здійснює згідно з дорученням його клієнта та в порядку, передбаченому в укладеному ними договорі.

^ Списання примусове (примусове списання) – списання коштів, що здійснюється стягувачем без згоди платника на підставі встановлених законом законодавчих документів у випадках, передбачених законом.

^ Спільна діяльність — господарська діяльність зі створенням або без створення юридичної особи, яка є об'єктом спільного контролю двох або більше сторін відповідно до письмової угоди між ними.

^ Спільний контроль — розподіл контролю за господарською діяльністю відповідно до угоди про ведення спільної діяльності.

Справедлива вартість — сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

^ Ставка відсотка на можливі позики орендаря — ставка відсотка, яку мав би сплачувати орендар за подібну оренду або (якщо цей показник визначити неможливо) ставка відсотка за позиками для придбання подібного активу (на той самий термін та з подібною гарантією) на початку строку оренди

^ Статистичний облік — вид господарського обліку, який забезпечує кількісне вимірювання окремих суспільних явищ, що вивчаються, у взаємозв'язку з їхнім якісним аспектом.

Стаття — елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, установленим Положенням (стандартом) №1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

^ Статутний капітал — зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які с внеском власників (учасників) у капітал підприємства.

Строк корисного використання (експлуатації) — очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх ви­користанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг).

^ Строк оренди — період дії невідмовної орендної угоди, а також період продовження цієї угоди, обумовлений на початку строку оренди.

Суб’єкти господарювання – юридичні особи - резиденти, їх відокремлені підрозділи, фізичні особи – підприємці.

Суборенда — угода про передачу орендарем орендованого ним об'єкта в оренду третій особі.

Субрахунок — синтетичний рахунок другого порядку.

^ Сума очікуваного відшкодування активу — найбільша з двох оцінок: чиста вартість реалізації активу або теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень від активу.

^ Сума очікуваного відшкодування необоротного активу — найбільша з двох оцінок: чиста вартість реалізації або теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень від використання необоротного активу, включаючи його ліквідаційну вартість.

^ Сума переказу — відповідна сума коштів, яка в результаті переказу має бути зарахована на рахунок отримувача або видана йому в готівковій формі.

Сумнівний борг — поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником.

^ Супровідні документи — документи, подання яких разом із розрахунковим документом передбачена Інструкцією НБУ № 22 або договором, укладеним між банком та клієнтом.

^ Суттєва інформація— інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та керівництвом підприємства.

^ Суттєвий вплив — повноваження брати участь у прийнятті рішень з фінансової, господарської та комерційної політики об'єкта інвестування без здійснення контролю цієї політики.

^ Твердий контракт – контракт у письмовій формі, що передбачає обмін визначеної кількості ресурсів за встановленою ціною на конкретну майбутню дату (дати), має визначений строк виконання, не містить відкладальних або скасувальних умов, не може бути розірваний і змінений в односторонньому порядку, та передбачає забезпечення виконання контракту.

^ Товари – матеріальні цінності, що придбані (одержані) і зберігаються підприємством з метою наступного продажу.

Торговець – суб’єкт підприємницької діяльності, який відповідно до договору з еквайром або платіжною організацією приймає до обслуговування платіжні інструменти з метою проведення оплати вартості товарів чи послуг (уключаючи послуги з видачі грошей у готівковій формі).

^ Уповноважений банк – банк, що має письмовий дозвіл НБУ на здійснення операцій з валютними цінностями.

Уповноважений працівник банку – працівник банку, на якого відповідно до внутрішніх положень банку покладено обов’язок відкривати рахунки клієнтам.

^ Управлінський облік – (див. внутрішньогосподарський облік).

Учасники безготівкових розрахунків – банки та їх філії, підприємства, фізичні особи, з рахунків яких списується або на рахунки яких зараховуються кошти.

^ Фізичні особи – громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які займаються підприємницькою діяльністю.

Фізичні особи-нерезиденти – іноземці, особи без громадянства, громадяни України, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України.

^ Фізичні особи-резиденти – громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном.

^ Фінансова гарантія – передбачене контрактом право позикодавця отримувати грошові кошти від гаранта і відповідно зобов’язання гаранта сплатити грошові кошти позикодавцеві, якщо позичальник не виконає своїх зобов’язань.

^ Фінансова діяльність – діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

^ Фінансова оренда – оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків та вигід, пов’язаних з правом користування та володіння активом. Оренда вважається фінансовою за наявності хоча б однієї з наведених нижче ознак: 1) орендар набуває права власності на орендований актив після закінчення строку оренди; 2) орендар має можливість та намір придбати об’єкт оренди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання; 3) строк оренди становить більшу частину строку корисного використання (експлуатації) об'єкта оренди; 4) теперішня вартість мінімальних орендних платежів з початку строку оренди дорівнює або перевищує справедливу вартість об’єкта оренди; 5) орендований актив має особливий характер, що дає змогу лише орендареві використовувати його без витрат на його модернізацію, модифікацію, дообладнання; 6) орендар може подовжити оренду активу за плату, значно нижчу за ринкову орендну плату; 7) оренда може бути припинена орендарем, який відшкодовує орендодавцю його втрати від припинення оренди.

^ Фінансова зобов'язання — контрактне зобов'язання: а) передати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому підприємству; б) обмінятися фінансовими інструментами з іншим підприємством на потенційно невигідних умовах.

^ Фінансова зобов'язання, призначене для перепродажу, — фінансове зобов'язання, що виникає внаслідок випуску фінансового інструмента з метою подальшого продажу для отримання прибутку від короткотермінових коливань його ціни та/або винагороди посередника.

^ Фінансовий актив — це: а) грошові кошти та їх еквіваленти; б) контракт, що надає право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого підприємства; в) контракт, що надає право обмінятися фінансовими інструментами з іншим підприємством на потенційно вигідних умовах; г) інструмент власного капіталу іншого підприємства.

^ Фінансовий актив, призначений для перепродажу, —фінансовий актив, придбаний з метою подальшого продажу для отримання прибутку від короткотермінових змін його ціни та/або винагороди посередника.

^ Фінансовий інструмент – контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінансового активу підприємства і фінансового зобов’язання або інструмента власного капіталу в іншого.

^ Фінансовий облік – сукупність правил і процедур, що забезпечують підготовку, оприлюднення інформації про результати діяльності підприємства та його фінансовий стан згідно з вимогами законодавчих актів і П(С) БО.

^ Фінансовий результат – прибуток або збиток, одержаний від діяльності підприємства.

Фінансові інвестиції — активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

^ Форма бухгалтерського обліку – певна система регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з одержанням єдиних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", та з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології обробки облікових даних.

Хеджування – застосування одного чи декількох інструментів хеджування з метою повної чи часткової компенсації змін справедливої вартості об’єкта хеджування або пов’язаного з ним грошового потоку.

^ Хеджування грошових потоків – хеджування зміни грошових потоків щодо ризику, пов’язаного з визнаним активом чи зобов’язанням або з прогнозованою операцією, що впливатиме на чистий прибуток.

^ Хеджування справедливої вартості – хеджування змін справедливої вартості визнаного активу чи зобов’язання або ідентифікованої частини такого активу чи зобов’язання, яка відноситься до конкретного ризику і впливатиме на чистий прибуток (збиток).

^ Хеджування фінансових інвестицій у господарські одиниці за межами України – хеджування зміни вартості активів та зобов’язань господарської одиниці за межами України внаслідок зміни валютного курсів.

^ Цінні папери – грошові або товарні документи, які надають їхньому власникові майнові права і право на одержання відповідних грошових сум доходів.

Ціновий ризик – імовірність цінових змін внаслідок валютного, відсоткового та ринкового ризиків.

^ Частка меншості – частина чистого прибутку (збитку) та чистих активів дочірнього підприємства, яка не належить материнському підприємству (прямо або через інші дочірні підприємства).

Чекодавець – підприємство або фізична особа, яка здійснює платіж за допомогою чека та підписує його.

Чекодержатель – підприємство або фізична особа, яка є отримувачем коштів за чеком.

^ Чисті активи – активи підприємства за вирахуванням його зобов’язань.

Чиста вартість реалізації активу – справедлива вартість активу за вирахуванням очікуваних витрат на його реалізацію.

^ Чиста вартість реалізації запасів – очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію.

^ Чиста вартість реалізації необоротного активу – справедлива вартість необоротного активу за вирахуванням очікуваних витрат на його реалізацію.

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості – сума поточної дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

^ Юридичні особи нерезиденти – юридичні особи з місцезнаходженням за межами України, які створені й діють відповідно до законодавства іноземної держави.

^ Юридичні особи резиденти – юридичні особи з місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою діяльність на підставі законів України.


6. ДОДАТКИ


Додаток № 8

Додаток 6

до Інструкції про касові операції

в банках України

^ ЗАЯВА

на переказ готівки № 5

Дата здійснення операції «28» березня 2005 р.

Дата валютування «28» березня 2005 р.

Назва

валюти
№ рахунку

Сума

Еквівалент

у гривнах
Дебет

100243400

2500,00Кредит

26001434788001

2500,00
Загальна сума (цифрами)

2500,00
Платник ТОВ «Майстер» ___________________________________________________________

Код платника ** 24826521____________________________________________________________

Банк платника * Київське ГРУ Приватбанку____________________________________________

Отримувач ТОВ «Майстер___________________________________________________________

Код отримувача* 24826521___________________________________________________________

Код банку отримувача * 321842_______________________________________________________

Загальна сума Дві тисячі п’ятсот грн. 00 коп ________________________________________

Призначення платежу Виручка за послуги_______________________________________

Пред’явлений документ ** ____________________________________________________

(паспорт або документ, що його замінює)

серія_____№ ______________, виданий _________________________________________

(номер документа) (найменування установи, яка видала документ)


(дата видачі документа)

____________________________________________________________________________

(дата народження) (місце проживання особи)

Додаткові реквізити __________________________________________________________


Підпис платника Бойко Н.В.

Контролер ________________ Бухгалтер ___________ Касир ______________________


^ КВИТАНЦІЯ № 5__

Дата здійснення операції «28» березня 2005 р.

Дата валютування «28» березня 2005 р.

Назва

валюти
№ рахунку

Сума

Еквівалент

у гривнах
Дебет

100243400

2500,00Кредит

26001434788001

2500,00
Загальна сума (цифрами)

2500,00
Платник ТОВ «Майстер» ___________________________________________________________

Код платника ** 24826521____________________________________________________________

Банк платника * Київське ГРУ Приватбанку____________________________________________

Отримувач ТОВ «Майстер___________________________________________________________

Код отримувача* 24826521___________________________________________________________

Код банку отримувача * 321842_______________________________________________________

Загальна сума Дві тисячі п’ятсот грн. 00 коп ________________________________________

(словами)


Призначення платежу Виручка за послуги_______________________________________

Додаткові реквізити __________________________________________________________

Підпис банку __________________________8638518984893068.html
8638604122503087.html
8638641229990145.html
8638728378411113.html
8638869264699743.html