Рис. 1.4. Угрупування основних факторів, що формують ліквідність та платоспроможність підприємства


Рис. 1.4. Угрупування основних факторів, що формують ліквідність та платоспроможність підприємства


Найбільш складною й неоднозначною проблемою процесу оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства є обґрунтування та вибір методів і методичних підходів. При цьому метод оцінки визначається всіма компонентами оцінки, його вибір залежить від об'єкта, суб'єкта, мети, критерію, інформаційної бази, а система показників підбирається, виходячи з методичного підходу й глибини процесу оцінки (рис. 1.5).


----------------------------------

Рис. 1.5. Основні компоненти процесу оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства та їх взаємозв’язок


Визнавши, що різноманітність методичних підходів до оцінки ліквідності та платоспроможності суб'єктів господарювання викликає необхідність їх класифікації, виділяють такі ознаки систематизації:

Отже, узагальнюючи все вище наведене, можна зробити висновки:

По-перше, для правильного розуміння динаміки та рівня платоспроможності підприємства необхідно брати до уваги наступні фактори:

  1. Характер діяльності підприємства. Так, у підприємств промисловості та будівництва великі залишки запасів і малі грошових коштів; у підприємств роздрібної торгівлі велика умовна вага грошових коштів, хоча можуть бути і значними розміри товарів для перепродажу

  2. Стан запасів. У підприємства може бути надлишок або нестача запасів, порівняно з величиною, необхідною для безперебійної діяльності.

  3. ----------------------------

По-друге, для визначення рівня платоспроможності підприємства доцільно використовувати показники ліквідності з їх нормативними значеннями. У разі, якщо наведені вимоги не виконуються, можна очікувати, що рано чи пізно суб’єкт господарювання виявиться неплатоспроможним, а отже, і виникне підстава для порушення проти нього справи про банкрутство.


^ 1.2. Поняття, вихідні передумови та зміст основних етапів управління платоспроможністю підприємства


Ринкова система перетворення економічних механізмів ведення бізнесу обумовлюється зміною форм та методів управління підприємством щодо уможливлення формування його адаптації до динамізму суспільного ------------передбачити непідконтрольні сили, критичні тенденції з боку оточення та обмежити їх можливий вплив на підприємство.

Актуальним для цілісності господарської системи підприємства є прийняття економічних рішень стосовно стратегічного передбачення управління доходами та витратами, рухом активів, капіталу та грошових потоків, управління структурою капіталу та іншими аспектами його --------------системи підприємства є необхідною умовою реалізації поставлених стратегічних завдань.

Очевидним є і те, що умовою життєздатності та основою розвитку будь-якого підприємства є забезпечення його платоспроможності.

Платоспроможність підприємства – це головний компонент загальної стійкості підприємства, що є об'єктом фінансового управління, його господарською діяльністю та характеризує стан фінансових ресурсів як --------------------------------управлінських рішень, пов'язаних із забезпеченням постійного зростання прибутку, збереженням платоспроможності і кредитоспроможності, підтриманням фінансової рівноваги.

Зрозуміло, що управління платоспроможністю підприємства та її стратегічна націленість має певні особливості: по-перше, відповідає ознакам підпорядкованості до загальної системи управління господарсько--------------------------певних фінансових ризиків погіршення економічної урегульованості використання ресурсного потенціалу.

На нашу думку, процес управління платоспроможністю необхідно розглядати на основі економічних принципів, що адекватні умовам та особливостям на різних рівнях господарської діяльності. Враховуючи економічні можливості підприємств в умовах ринкового середовища, ми пропонуємо наступні принципи управління платоспроможністю суб'єкта господарювання (рис. 1.6).


---------------------


Рис. 1.6. Економічні принципи стратегічного управління платоспроможністю підприємства


З врахуванням сутності та принципів управління платоспроможністю торговельних підприємств формуються його стратегічні цілі. Зокрема, стратегічні цілі управління платоспроможністю належать більшою мірою до ------------зазвичай, встановлюються на більш середньострокові періоди та орієнтовані на досягнення економічного результату в досить недалекому майбутньому.

На нашу думку, у ході визначення системи цілей управління платоспроможністю потрібно використовувати комплексний підхід, як відображення економічних можливостей підприємства відповідно до змін конкурентного середовища. Це можна забезпечити шляхом побудови так званого "дерева цілей" (рис. 1.7), де встановлюються конкретні виміряні цілі, що покладені в основу певних видів діяльності.


----------------------

Рис. 1.7. "Дерево цілей" системи управління платоспроможністю підприємства


"Дерево цілей" управління платоспроможністю – це наочне графічне зображення підпорядкованості та взаємозв'язку цілей, що демонструє розподіл стратегічної мети на підцілі, завдання та окремі дії. При цьому, основною ідеєю щодо побудови "дерева цілей" управління платоспроможністю підприємства є декомпозиція, що використовується для того, щоб пов'язати стратегічну мету зі способами її досягнення, сформульованими у вигляді завдань для окремих виконавців.

Оскільки генеральна мета, основні і допоміжні цілі служать орієнтиром для всіх наступних етапів розроблення стратегії, вибір їх є першим і найвідповідальнішим рішенням при управлінні платоспроможністю

Доцільно відзначити, що у системі управління платоспроможністю ----------та служить орієнтиром у середовищі ринкових перетворень.

Головна мета управління платоспроможністю підприємства органічно поєднана з головною метою фінансового менеджменту загалом, реалізується з нею в єдиному комплексі та виступає як забезпечувальна до неї. Зокрема, Л.Т. Гіляровська та А.О. Вєхорєва вважають, що метою управління платоспроможністю підприємства є підтримка його фінансової рівноваги, ---------------------------підприємства, а з іншого – включають всі ті зв'язки, відсутність яких призвела б до порушення заданих параметрів [18, с. 129].

О.В. Єфімова, О.С. Стоянова, Д.В. Шиян, Н.І. Строченко, головним завданням управління платоспроможністю підприємства вважають забезпечення оптимальної структури його активів, що дасть змогу забезпечити платоспроможність підприємства та, як результат, його фінансову стійкість [57, с. 36; 58, с. 11; 59, с. 30].

На нашу думку, головною метою управління платоспроможністю підприємства є забезпечення фінансової безпеки та стабільності функціонування і розвитку підприємства у довгостроковій перспективі в ------------------------------грошових потоків, забезпеченням кредитоспроможності, вільним маневрування грошових коштів, забезпеченням оптимальної структури активів та постійним стабільним перевищення доходів над витратами.

Отже, спроможність підприємства є вчасно здійснювати платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі, переносити непередбачені потрясіння і підтримувати свою ліквідність в умовах стратегічної спрямованості свідчить про його стійкий платоспроможний стан, і навпаки.

Стратегічне управління платоспроможністю підприємства забезпечує стабільну платоспроможність у тривалій перспективі, в основі якої є можливості постійної збалансованості активів і пасивів, доходів і витрат, позитивних і негативних грошових потоків.

Платоспроможність підприємства формується в процесі всієї виробничо-господарської діяльності і є головним компонентом загальної стійкості підприємства. Вона обумовлена як стабільністю економічного середовища, в рамках якого діє підприємство, так і результатами його функціонування, його ---------------------може привести до відсутності у компанії коштів для подальшого розвитку а надмірна – перешкоджати розвитку обтяжуючи витрати підприємства надмірними запасами та резервами.

В процесі управління платоспроможністю торговельного підприємства головна мета та її основні задачі реалізуються шляхом здійснення певних функцій, які варто розглядати по-перше, у якості функцій управління фінансовою стійкістю як управляючої системи та які є складовими будь-----------------------------чи підтримання на необхідному рівні фінансової стійкості) та по-друге, у якості функцій управління платоспроможністю як специфічної сфери управління торговельним підприємством в цілому (управління структурою

Новим напрямом в управлінні фінансово-економічною діяльністю підприємств торгівлі є розробка процесу управління їх платоспроможністю, який би забезпечував прийняття оперативних та стратегічних управлінських фінансових рішень. Його сутність можна визначити як специфічну, упорядковану сукупність взаємопов’язаних елементів управління платоспроможністю, що існує у рамках інформаційних зв’язків, закріплених існуючою організаційною структурою торговельного підприємства; комплекс цілеспрямованих, послідовних дій, необхідних для забезпечення бажаного стану його платоспроможності у різні моменти часу. Схематично послідовність здійснення процесу управління платоспроможністю торговельного підприємства наведено на рис. 1.8.


------------------------


Рис. 1.8. Етапи процесу управління платоспроможністю підприємств торгівлі


Ефективність процесу управління платоспроможністю підприємств торгівлі, в першу чергу, залежить від системи його інформаційного забезпечення. Її формування забезпечує обґрунтування альтернативних варіантів рішень і здійснення на цій основі безперервного цілеспрямованого підбору відповідних інформативних показників, необхідних для здійснення аналізу, прогнозування та підготовки оперативних управлінських рішень за ----------------------------------система управління фінансовою стійкістю на підприємствах торгівлі, що базується на використанні автоматизованих інформаційних систем та сучасного програмного забезпечення).

Модель звітності, яка існувала до недавнього часу, не могла давати користувачам необхідної інформації для безпосереднього коригування і додаткового залучення даних щодо ефективного управління платоспроможністю торговельного підприємства і, безперечно, потребує подальшого удосконалення. Дослідження наукових публікацій з питань -------------------------------------відповідного програмного забезпечення, що, у свою чергу, здійснює прямий вплив на його аналітичні можливості.

Вважаємо за необхідне розширити інформаційну базу процесу управління платоспроможністю підприємств торгівлі на основі модифікації управлінської інформації, що дозволить деталізувати та поглиблювати аналіз платоспроможності. З цією метою виділено та визначено механізм розрахунку наступних елементів у складі активів: фінансових та нефінансових, мобільних та немобільних, ліквідних та неліквідних активів; і у складі пасивів: власного капіталу, позикового внутрішнього та зовнішнього ---------------довго- та короткострокових кредитів і позик; суми витрат на фінансову оренду.

З метою забезпечення повної достовірності та співставності модифікованої вихідної інформації в процесі управління платоспроможністю торговельного підприємства необхідним є застосування відповідних механізмів її коригування. Він передбачає побудову моделей коригування фінансової звітності на основі використання методів обліку у постійних чи поточних цінах та комбінованого.

На сьогодні все більшої актуальності набуває удосконалення програмного забезпечення процесу управління платоспроможністю підприємств торгівлі, оскільки інформаційна сфера стає все більш ---------------------------є те, що абсолютна більшість існуючих комп’ютерних програм орієнтована на проведення комплексного ретроспективного аналізу фінансового стану підприємства, де аналіз платоспроможності є лише однією із складових.

Отже, дослідження методичної частини процесу управління платоспроможністю підприємств торгівлі дозволяє стверджувати, що підходи, які використовуються у якості основних, на сьогодні не втратили своєї актуальності, але потребують подальшої розробки та удосконалення. Практично методи аналізу та прогнозування платоспроможності підприємств торгівлі, що використовуються на теперішній час в Україні, відстають від розвитку ринкової економіки. Крім цього, суттєвою проблемою розробки інформаційних систем управління платоспроможністю підприємств торгівлі є методологічні труднощі створення та обґрунтування нових теоретичних і методичних підходів, які б враховували особливості такого процесу в комп’ютерному середовищі.

Виходячи із різноманітності можливих моделей управління платоспроможністю можна навести їх наступну класифікацію:

Практичним інструментарієм вирішення даної проблеми може бути використання наступних моделей управління платоспроможністю підприємств торгівлі: коефіцієнтна, мультиплікативна, модифікованого балансу та системна, які дозволяють не лише оцінити платоспроможність в поточному періоді, але й виступають модельним інструментом її прогнозування.

Отже, управління платоспроможністю підприємства являє собою систему принципів та методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов’язаних із забезпеченням такого стану фінансових ресурсів і активів, їх формування та розподілу, яка б дозволила торговельному підприємству ------------------------------підприємства має забезпечити виконання наступних задач: забезпечення оптимальної структури капіталу та активів, забезпечення постійної платоспроможності та кредитоспроможності, збалансування та забезпечення оптимальної структури грошових потоків.


^ 1.3. Методичний інструментарій оцінки рівня платоспроможності підприємства


У кризових та посткризових умовах особливого значення набуває своєчасна та об'єктивна оцінка платоспроможності підприємств за виникнення різноманітних форм власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку -----------------динаміці – за ряд періодів, дасть змогу визначити «больові точки» у фінансовій діяльності та способи ефективнішого використання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення.

Як нами було зазначено в попередньому розділі, особливе місце серед показників, які характеризують фінансовий стан підприємства, належить показникам платоспроможності, що визначається як здатність підприємства виконувати свої зобов'язання, наявністю власних оборотних коштів та здатністю покривати збитки і представлена як важливий показник фінансової стійкості.

Для об'єктивної оцінки фінансового стану підприємства важливе значення має розрахунок та застосування показників ліквідності. Вони дають можливість оцінити рівень платоспроможності підприємства на певний момент часу, а також у випадках виникнення надзвичайних ситуацій. З цією метою застосовують систему коефіцієнтів ліквідності, що розрізняються між собою розміром ліквідних активів та розглядаються як джерело покриття зобов'язань.

Кожен із зазначених коефіцієнтів має своє аналітичне призначення. Так, загальну оцінку платоспроможності підприємства дає коефіцієнт загальної ліквідності. В міжнародній аналітичній практиці він має ще назву – коефіцієнт покриття, поточної ліквідності та оптимальне значення, яке ------------коефіцієнту >1) є свідченням загрози для фінансової стабільності підприємства, оскільки воно має можливість розрахуватися лише з боргами, власного капіталу в обороті для продовження господарської діяльності не матиме. При значенні коефіцієнту <1 підприємство визнається неплатоспроможним, оскільки не в змозі оплатити свої зобов'язання.

Коефіцієнт термінової ліквідності (швидкої ліквідності, проміжного покриття, миттєвої оцінки) допомагає оцінити можливість погашення підприємством поточних зобов'язань у разі виникнення критичних обставин. Однак при оцінці рівню платоспроможності за вказаним показником слід враховувати «якість» складу оборотних активів, дебіторської заборгованості, реальність і терміновість її повернення на підприємство.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності є свідченням достатності грошових коштів для негайного покриття зобов'язань. При цьому підприємство повинно погасити не менше 20 % короткострокових боргів, що є запорукою його платоспроможності. Однак більшість вітчизняних підприємств мають значення показника нижчі за оптимальні, але це не дає підстави робити висновок про неможливість розрахунків, оскільки усі кредитори одночасно не звертаються з вимогами про повернення боргів.

Основними ознаками платоспроможності є: достатній обсяг коштів на розрахунковому рахунку та відсутність простроченої кредиторської заборгованість [30, с. 328]. Для діагностики ліквідності й платоспроможності підприємства використовується як якісна, так й кількісна оцінка. Під якісною ----------------------зобов´язань підприємства його активами, строк перетворення яких у кошти платежу відповідають строку погашення зобов’язань. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються такі співвідношення:


А1 > П1; А2 > П2; АЗ > ПЗ; А4 < П4, (1.1)

------------------------

Кількісна оцінка виконується на базі аналізу системи фінансових коефіцієнтів. Існує багато трактувань і підходів серед вчених щодо визначення алгоритму розрахунків показників платоспроможності.

У науковій літературі представлені такі абсолютні показники платоспроможності [30, с. 328]:

- сума ліквідних активів (ЛА):


ЛА=ОА, (1.2)


---------------------------


Крім того, залежно від ступеня ліквідності оборотних активів виділяють три рівні платоспроможності підприємств, що визначаються основними її коефіцієнтами:

Загальний коефіцієнт покриття (Зк.п.) (коефіцієнт поточної ліквідності) надає загальну оцінку платоспроможності підприємства, його можливості покриття короткострокових зобов’язань за рахунок усіх обігових коштів протягом року, оцінює кредитоспроможність підприємства, відображає ефективність управління поточною діяльністю стосовно джерел її фінансування та характеризує третій ступінь платоспроможності, визначаючи, в якій мірі всі оборотні активи покривають поточні зобов’язання. Рекомендоване значення – понад 2 [15; 25; 26]. Критичне значення нижче 1,0 – 3,0 [6, с. 71].


Зк.п.= = , (1.5)


де ПЗ - сума поточних зобов’язань.

Коефіцієнт негайної (абсолютної) ліквідності (К н.л.) дає оцінку можливості розрахунку за короткостроковими зобов’язаннями найближчим часом, а також оцінку ефективності використання вільних грошових коштів. ------------------------------------діяльності підприємства. Рекомендоване значення даного показника 0,2 – 0,25, критична межа 0,2 – 1,0 [30, с. 329].


Кн.л. = =, (1.6)


Проміжний коефіцієнт покриття (Пк.п.) оцінює ступінь покриття короткострокових зобов’язань лише за рахунок грошових коштів та дебіторської заборгованості (тобто без урахування товарних запасів) та -------------------можливості за умови проведення розрахунків із дебіторами. Рекомендоване значення у межах 0,7 – 0,8 [30, с. 328].


Пк.п.= = (1.7)


Рівень операційної платоспроможності (Ро.п.) дає оцінку достатності грошових активів для покриття поточних витрат на здійснення фінансово – господарської діяльності. Цей показник відображає відношення грошових коштів, їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій до середньоденного обсягу витрат на здійснення діяльності. Нормальне значення показника вище 0 [6].


Ро.п.= , (1.8)


де Д – кількість днів (360 діб).

Крім розглянутих вище показників, для оцінки рівня платоспроможності торговельного підприємства доцільно розрахувати і проаналізувати коефіцієнти забезпеченості абсолютноліквідними, швидколіквідними активами та готовими засобами платежу.

На думку сучасного науковця Костенко Т.Д. кількісну оцінку платоспроможності підприємства можна виконати за допомогою системи фінансових коефіцієнтів, які дозволяють зіставити вартість поточних активів, що мають різний ступінь ліквідності із сумою поточних зобов’язань. До них належать:

--------------------------

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Ка.л.) дозволяє визнасити частку короткострокових зобов’язань, що підприємство може погасити найближчим часом, не чекаючи оплати дебіторської заборгованості й реалізації інших ----------------------------абсолютної ліквідності свідчить про нераціональне використання фінансових ресурсів. Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається за формулою [13, с. 299]:

Ка.л. = (1.9)


Коефіцієнт термінової ліквідності (проміжний коефіцієнт покриття) (Кт.л.) відображає прогнозовані платіжні можливості підприємства за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами й характеризує очікувану платоспроможність підприємства на період, рівний середньої тривалості обороту дебіторської заборгованості. Теоретичне значення коефіцієнта оцінюється на рівні 0,7 ... 1 [13, с. 299]. Коефіцієнт термінової ліквідності розраховується за формулою:


Кт.л.= (1.10)


Коефіцієнт поточної ліквідності (Кп.л.) (коефіцієнт покриття) характеризує здатність підприємства забезпечити свої короткострокові зобов’язання з найбільше легко реалізованої частини активів – оборотних -------------------необхідно, щоб вартість поточних активів перевищувала суму поточних зобов’язань. Нормальне значення даного коефіцієнта вважається 1,5 ... 2,5, але не менше 1 [13, с. 301].


Кп.л. = , (1.11)


де ПА – поточні активи;

З точки зору науковця, наведені фінансові коефіцієнти дозволяють виконати оцінку ліквідності та платоспроможності підприємства на дату складання балансу, тобто оцінка носить статичний характер. Крім того, для якісної оцінки платоспроможності підприємства використовуються коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами й коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності.

Коефіцієнт захищеного періоду (Кз.п.) дає змогу визначити, скільки днів підприємство зможе існувати при форс-мажорних обставинах, коли грошові потоки зменшуються. Цей показних розраховується як відношення обігових активів підприємства до його середньоденних операційних витрат.

Ці коефіцієнти досліджуються в динаміці і являють собою відносні величини. Проте науковці вважають, що важливим етапом в дослідженні платоспроможності підприємства є інтерпретація та формування висновків за наведеними показниками [28, с.55].

Сучасні науковці Н.П. Шморгун та І.В. Головко вважають, що при аналізі платоспроможності та ліквідності підприємства слід використовувати наступні показники:

Основним абсолютним показником доброго фінансового стану є наявність власних (чистих) оборотних коштів (активів) (ВОК), або величина робочого чистого капіталу. За даними балансу цей показник розраховують як ------------------погашення поточних зобов'язань, і характеризує ту складову власного капіталу, яка залучена до оборотних активів:


ВОК = ПА – КЗ (1.12)


Для аналізу джерел формування оборотних активів цю формулу можна записати так:

-----------------------


За другою формулою величина робочого капіталу визначається так:


---------------------------------


де ВК – власний капітал;

ДЗ – довгострокові зобов’язання;

НА – необоротні активи.

Як показує практика, при стійкому фінансовому стані поточні активи формуються за рахунок власного капіталу та короткострокових позикових коштів, але за певних обставин, можливо, і за рахунок довгострокових кредитів. Тому оборотні активи залежно від джерел їх формування поділяють на змінну частину, яка сформована за рахунок короткострокових зобов'язань підприємства, та постійну частину, сформовану за рахунок постійного капіталу. Нестача власних оборотних активів призводить до збільшення змінної та зменшення постійної частин оборотних активів, що свідчить про ----------------------активів, то воно не зможе продовжити успішну безперервну виробничо-господарську діяльність.

Для оцінки рівня платоспроможності торгівельного підприємства також доцільно розрахувати і проаналізувати наступні коефіцієнти:

Коефіцієнт маневрування (Км), який дозволяє оцінити структури майна підприємства, його розподілу на основні та оборотні активи, можливості швидкого реагування на зміни в кон’юнктурі ринку, і обчислюється наступним чином:


-------------------------------


Позитивним вважається дотримання відносно стабільного значення показника (в межах 0,4 – 0,6), оскільки чим він вищій, тим швидше торговельне підприємство зможе відреагувати на зміни кон’юнктури ринку, тим вища гнучкість використання власних коштів.

Коефіцієнт самофінансування (Кс), який дозволяє оцінити структури оборотних активів за джерелами формування – за рахунок власного капіталу чи заборгованості, і розраховується та такою формулою:


(1.16)


Ковальов В.В. [15] вважає, що наведені вище показники є основними для оцінки ліквідності й платоспроможності підприємства. Протее, в свої працях автор наводить й інші показники, що мають певний інтерес для аналітиків, а саме коефіцієнт забезпеченості поточної діяльності власними оборотними коштами, коефіцієнт покриття запасів та коефіцієнт маневреності власного капіталу. Ці показники досліджуються в динаміці та являють собою відносні величини.

Оцінка стану та результативності грошових потоків зводиться до оцінки фінансової ліквідності та платоспроможності підприємства за -------------------зобов’язань. З цією метою розраховуються наступні показники:

Коефіцієнт перспективної ліквідності грошового потоку (КL), розрахований як:

КL= , (1.17)


де ГАп (к)- обсяг грошових активів на початок (кінець) планового періоду;

ПГП – обсяг планового позитивного грошового потоку;

ВГП- обсяг планового вихідного грошового потоку.

Даний показник розраховується на основі прогнозного бюджетного руху грошових коштів, тобто є показником оцінки перспективного стану грошових потоків. Протягом періоду, що досліджується, значення показника --------------------------показника значно менше одиниці свідчить про підвищений ризик втрати ліквідності.

Відносний індекс ліквідності (IL), що розраховуєть за наступною формулою:

IL=, (1.18)


де ЧГП – обсяг чистого грошового потоку;

qчгп- середньоквадратичне відхилення чистого грошового потоку від середньої величини, що очікується.

Даний показик вказує на можливість покриття наявними грошовими коштами можливі флуктуації грошових потоків підприємства. Низьке значення відносного індексу ліквідності відповідає високій вірогідності -----------------флуктуації грошових потоків.

Коефіцієнт ліквідності грошових потоків (КЛ), який характеризує здатність підприємства покривати необхідні витрати грошових коштів позитивним грошовим потоком у звітному періоді:


КЛ=, (1.19)


де ПГП- позитивний грошовий потік;

ВГП- від’ємний грошовий потік.

Ступінь покриття прострочених зобов’язань чистим грошовим потоком (Сппз):


-------------


де ПЗ – обсяг прострочених зобов’язань.

Він показує можливість підприємства покривати прострочені зобов’язання без “ушкоджень” для поточної діяльності підприємства. Значення коефіцієнта вище одиниці свідчить про спроможність підприємства сплатити прострочені зобов’язання без відволікання грошових коштів з поточної діяльності, не провокуючи відкладання платежів поточного характеру внаслідок погашення зобов’язань минулих періодів. Значення показника менше одиниці свідчить про “дефіцитність” грошових потоків підприємства, їх низький рівень ліквідності, що призводить до неможливості погашення прострочених зобов’язань без ускладнень в поточному періоді, тобто їх виконання потягне за собою появу нових неплатежів.

Коефіцієнт ефективності грошових потоків:


, (1.21)


де ЧГП – обсяг чистого грошового потоку;

ВГП – обсяг вихідного грошового потоку.

Даний коефіцієнт є узагальнюючим показником ефективності грошових потоків, відображаючи рівень генерування грошовими видатками чистого грошового потоку.

Метою аналізу рівномірності грошових потоків є ідентифікація та оцінка основних видів грошових потоків за ступенем регулярності --------------------запланованих видатків.

Показники рівномірності грошових потоків характеризують рівномірність надходження та витрачання грошових коштів протягом періоду, що дозволяє оцінити їх розподіл в часі. Розрахунок даних показників базується на класифікації грошових потоків з точки зору регулярності.

Для аналізу рівня рівномірності грошових потоків застосовують наступні показники [24]:

Середньоквадратичне відхилення надходження грошових коштів (σ N):


, (1.22)


де – середній за період обсяг позитивного грошового потоку;
Nt – обсяг позитивного грошового потоку за період.

Даний показник характеризує діапазон коливань позитивного грошового потоку, тобто визначає, наскільки рівномірно надходять грошові кошти протягом періоду, що досліджується.

Середньоквадратичне відхилення витрачання грошових коштів (σV), яке характеризує діапазон коливання вихідного грошового потоку:


, (1.23)

де – середній обсяг вихідного грошового потоку;

Vt – обсяг вихідного грошового потоку за період.

Коефіцієнт варіації надходження грошових коштів (Vn):


, (1.24)


що показує ступінь нерівномірності позитивного грошового потоку.

Коефіцієнт варіації вихідного грошового потоку (Vv), який визначає ступінь нерівномірності витрачання грошових коштів:

-------------------------


Коефіцієнт рівномірності надходження грошових коштів (КрN), який характеризує ступінь рівномірності надходження грошових коштів:


КрN =100 – Vn. (1.26)


Коефіцієнт рівномірності витрачання грошових коштів (КрV), що вказує на ступінь рівномірності та ритмічності вихідного грошового потоку:


----------------------


Наведені показники дозволяють забезпечити комплексне дослідження платоспроможності торговельного підприємства, надають всебічну та повну інформацію про стан і тенденції розвитку платоспроможності, розкривають причинно-наслідкові зв’язки цих тенденцій, що створює підстави для формування коректних висновків та прийняття ефективних управлінських рішень у сфері управління платоспроможністю.

Розділ 2

Дослідження рівня платоспроможності

^ ТОВ «Агромаркет»


8614051843894675.html
8614238887151244.html
8614358096372323.html
8614439079733088.html
8614562198024088.html